niscani

Anunț privind inițierea audierii publice

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

  1. ,,Cu privire la aprobarea participării primăriei s. Nișcani ,r. Călărași la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național ,,Satul European ”, ediția II, 2024 ”;
  2. ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2023 ” ;
  3. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul  2024”
  4. ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de exploatare a iazului” ;
  5. ,,Cu privire la  inplementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Nișcani, r. Călărași”;
  1. ,,Cu privire la stabilirea plăţilor pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectelor private care nu au fost solicitate nici spre vănzare nici spre arendare ”:
  2.  ,,Cu privire la stabilirea plăţilor pentru arendarea terenurilor proprietate publică a primăriei s. Nișcani”;
  3. „Cu privire la determinarea sectoarelor de drum ce vor fi reparați din banii alocați din Fondul Rutier al R. Moldova ”;
  4. ,,Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar”pentru perioada anului 2024”;
  5. ,,Cu privire la includerea terenurilor degradate în planul de ameliorare prin împădurire”

Scopul consultării proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate de executarea bugetului local   pe anul 2023, precum și participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările planificate și  efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2024.

Proiectele de decizie sânt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani compartimentul :
http://niscani.sat.md/transparenta-decizionala,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  15 februarie 2024 ora 15.00 în incinta Primăriei satului Nișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primaria.niscani@apl.gov.md)  până la data de 15.02.2024.

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului  de consultare publică

Tel.0244/63/238